Warunki korzystania z serwisu

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej www.infoatopia.pl . Przed skorzystaniem z niej prosimy przeczytać niniejsze zasady.
 2. L'Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, o kapitale zakładowym 101.886.500,00 zł, NIP: 524-030-33-75 („L'Oréal”) ustanawia zasady („Zasady”) korzystania z witryny internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.infoatopia.pl („Strona”).
 3. L'Oréal zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści Strony, dokonywania zmian lub modyfikacji, w tym również specyfikacji technicznej.
 4. Zasady dotyczą wyłącznie korzystania ze Strony, która należy i jest prowadzona przez L'Oréal.
 5. Korzystający ze Strony, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną („Użytkownik”) zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Zasad i do akceptacji wszystkich jej postanowień przed przystąpieniem do użytkowania Strony oraz zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.
 6. Zasady wchodzą w życie z dniem 07.11.2016 r.
 7. L'Oréal zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Zasad.
 8. Zmiany Zasad będą udostępniane na Stronie.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Strony L'Oréal może świadczyć usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) („Ustawa”), przeprowadzać konkursy i akcje promocyjne („Usługi”), których zasady będą określały odrębne regulaminy.
 2. Do świadczonych przez L'Oréal jako Usługodawcę w rozumieniu Ustawy, zastosowanie znajdą zasady regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”), o których mowa w niniejszym pkt II stanowiącym integralną część Zasad.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także - na żądanie Użytkownika - w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu udostępnionymi mu w sposób opisany w zdaniu powyżej.
 4. W ramach Strony L'Oréal świadczy Usługi:
  1. polegające na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkowników treści, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, tj. umożliwienia Użytkownikom pobierania części treści, w szczególności obrazów lub tekstów zamieszczonych na Stronie lub
  2. polegające na wyświetlaniu Strony lub otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących w szczególności oferty produktów i usług świadczonych przez L'Oréal, w szczególności w postaci newsletterów lub
  3. polegające na prowadzeniu i dostępie do akcji marketingowych, w tym do udziału w konkursach i w akcjach promocyjnych na podstawie odrębnych regulaminów.
 5. W przypadku, gdy L'Oréal w ramach Strony rozpocznie świadczenie innych Usług niż opisane w pkt 12 powyżej, zasady, rodzaje i zakres świadczenia tych Usług zostaną określone odrębnym regulaminem.
 6. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie wymagań technicznych w celu korzystania ze Strony, w tym z Usług w postaci odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania, połączenia z siecią Internet, przeglądarką internetową. W przypadku, kiedy do korzystania z Usług będzie konieczne spełnienie szczególnych wymogów technicznych, wymogi te mogą być określane bezpośrednio na Stronie lub w odrębnych regulaminach.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 8. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z tych Usług, w szczególności z chwilą wyrażenia zgody na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy w ramach Strony oraz rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania z Usług, w szczególności wyrażenia woli nie otrzymywania środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy.
 9. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: L'Oréal POLSKA Sp. z o.o., ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – serwis internetowy”.
 10. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika oraz opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie.
 11. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji. Reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w pkt 18 powyżej nie podlegają rozpatrzeniu.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Z zastrzeżeniem odmiennego oświadczenia Usługodawcy na Stronie, prezentowane na Stronie produkty lub usługi nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 ze zm.), a właściwości, specyfikacje produktów, usług zostały podane w celu informacyjnym.
 2. L'Oréal nie ponosi odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej ani administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami Zasad, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
 3. Strona i jej zawartość są dostarczane "jako takie" ("as is"). L'Oréal nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Strony przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i dokładności, aktualności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez L'Oréal. L'Oréal nie udziela również gwarancji, że Strona i serwer, na którym się znajduje Strona są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Użytkowników, ani, że Strona nie będzie zawierać wirusów, „robaków”, „koni trojańskich” i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą odnieść Użytkownicy w związku z tymi niebezpiecznymi elementami.
 4. L'Oréal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody rzeczywiste (damnum emergens) lub utracone korzyści (lucrum cessans), poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Strony, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędami lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet lub awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników.
 5. L'Oréal nie ponosi wobec Użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony, w szczególności podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie pielęgnacji lub ochrony zdrowia.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczenie lub przesłanie jakichkolwiek materiałów na Stronę. Użytkownik gwarantuje, że jakiekolwiek informacje, które zamieszcza, przesyła na Stronę są zupełne, nie wprowadzają w błąd i są zamieszczane, przesyłane w dobrej wierze oraz, że Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania i przesyłania takich materiałów. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić L'Oréal z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich wynikających z korzystania przez Użytkownika ze Strony lub z zamieszczenia przez Użytkownika materiałów na Stronie.
 7. Strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Stronie, podane są jedynie w celach informacyjnych.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strona, w szczególności tekst, treść, oprogramowanie, filmy wideo, muzyka, dźwięk, grafika, zdjęcia, ilustracje, szata graficzna, układ i wybór prezentowanych na Stronie treści, nazwy, loga, znaki towarowe, znaki usługowe i inne materiały (łącznie zwane „Zawartością”) stanowią samoistny przedmiot ochrony prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych, oraz przepisów prawa własności przemysłowej. Prezentowana i udostępniana Zawartość obejmuje zarówno materiały do których prawa posiada L'Oréal jak i materiały do których prawa przysługują osobom trzecim.
 2. Jakiekolwiek znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe, zarejestrowane lub nie, przysługują L'Oréal lub innym uprawnionym podmiotom, gdy tak wskazano. Nie zezwala się na rozpowszechnianie lub korzystanie z nich, w tym reprodukcję, wgrywanie lub inny sposób używania, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego.
 3. Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych na Stronie Zawartości w zakresie dozwolonego użytku osobistego zgodnie z przepisami prawa o własności intelektualnej. Poprzez korzystanie z Zawartości Strony, Użytkownik nie nabywa do niej praw ani licencji.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie którejkolwiek z części Zawartości Strony lub zamieszczenie na innej stronie odnośnika do Strony wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia L'Oréal. W celu uzyskania informacji co do możliwości uzyskania takiego zezwolenia należy się skontaktować pisemnie z L'Oréal na adres podany w pkt 1 powyżej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@laroche-posay.pl .
 5. W przypadku posiadania przez Użytkownika informacji na temat nieupoważnionego dostępu do Strony lub korzystania z niej w sposób sprzeczny z niniejszymi Zasadami i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub posiadania informacji na temat roszczeń osób trzecich w tym zakresie, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o takim zdarzeniu pisemnie L'Oréal na adres podany w pkt 1 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@laroche-posay.pl .
 6. Jakiekolwiek materiały z Zawartości ze Strony nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane, prezentowane, rozpowszechniane, modyfikowane, załadowywane w celu tworzenia prac pochodnych, rekompilowania, dekompilowania, nie mogą podlegać dezasemblacji, odtwarzaniu kodu źródłowego wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody uprawnionego z tytułu praw własności intelektualnej za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku i z zachowaniem wszelkich wymaganych prawem informacji o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich i źródle materiałów. Z zastrzeżeniem odmiennego postanowienia na Stronie, L'Oréal zezwala na pobieranie materiałów z Zawartości wyłącznie jeśli:
  1. wydrukowana zostanie nie więcej niż jedna kopia pobranych materiałów i nie będą wykonywane dalsze kopie tego wydruku;
  2. użytkowanie pobranych materiałów i/lub ich wydruku ma wyłącznie charakter osobisty, niekomercyjny; oraz
  3. na pobranych i/lub wydrukowanych materiałach zachowane zostaną wszystkie informacje o prawach autorskich, których będą Użytkownicy zobowiązani przestrzegać.
  Modyfikacja materiałów z Zawartości lub używanie tych materiałów dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych przysługujących L'Oréal lub innym podmiotom. Ponadto zakazuje się sprzedaży, oferowania sprzedaży lub rozpowszechniania w każdy inny sposób (w tym poprzez telewizję, prasę, radio lub sieć komputerową) Zawartości Strony lub którejkolwiek z jej części. Zakazuje się udostępniania którejkolwiek części Strony jako części innej witryny, poprzez ramkowanie (framing) lub w inny sposób. Strona i informacje w niej zawarte nie mogą być wykorzystywane do tworzenia żadnych baz danych, przechowywane (w całości lub części) w bazach danych dostępnych dla Użytkowników lub osoby trzeciej, ani używane do rozpowszechniania witryn z bazami danych zawierającymi całą Stronę lub jej część.
 7. Udostępniając własne treści na Stronie Użytkowników wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a L'Oréal udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
 8. Bez zgody L'Oréal, poza określonym powyżej dopuszczalnym zakresem, zabronione jest jakiekolwiek komercyjne lub publiczne wykorzystywanie materiałów, o których mowa w pkt 28 powyżej.

DANE OSOBOWE

 1. L'Oréal przetwarza udostępnione przez Użytkowników na Stronie dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Administratorem danych udostępnionych przez Użytkowników przetwarzanych na Stronie jest L'Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4. Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych L'Oréal może powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 3. L'Oréal zastrzega, że może używać mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony, w tym ze świadczenia Usług będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. Niniejsze Zasady określają jednocześnie zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez L'Oréal za pośrednictwem Strony i są regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W zakresie usług określonych w niniejszych Zasadach, L'Oréal jest usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Niedozwolonym jest korzystanie z usług świadczonych przez L'Oréal w celu naruszającym obowiązujące prawo.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Czym są pliki Cookies?

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe zachowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym) podczas korzystania z Internetu, w tym przeglądania stron internetowych Grupy L'Oréal. Dzięki plikom Cookies korzystanie z naszych stron internetowych jest przyjemniejsze i łatwiejsze, a poza tym usprawniają one korzystanie z dostępnych funkcji; na przykład pozwalają one rozpoznać danego użytkownika przy następnym logowaniu i zaproponować mu treść dostosowaną do oczekiwań i zainteresowań. Pliki te służą także opracowywaniu statystyk ruchu i ustalaniu, w jaki sposób użytkownicy trafiają na nasze strony.

Z których plików Cookies korzystamy?

W zależności od urządzenia użytkownika pliki Cookies są skonfigurowane w szczególności, tak aby:

 • zidentyfikować użytkownika i uzyskać o nim dodatkowe informacje, tak aby umożliwić przeglądanie dostosowane do potrzeb;
 • zapewnić bezpieczne przeglądanie i zwalczanie nadużyć;
 • zaproponować użytkownikowi treść dostosowaną do jego zainteresowań;
 • zasugerować oferty komercyjne uwzględniające preferencje użytkownika i zrealizowane przez niego ostatnie zakupy.

W jaki sposób skonfigurować pliki Cookies we własnej przeglądarce internetowej?

Ustawienia przeglądarki internetowej zwykle domyślnie pozwalają na akceptowanie plików Cookies, ale można łatwo dostosować je poprzez ich zmianę. Jeżeli użytkownik podejmie decyzję o wyłączeniu plików Cookies w swojej przeglądarce, może stracić możliwość korzystania z wszystkich funkcji dostępnych na naszych stronach. Więcej informacji o ustawieniach plików Cookies można znaleźć pod następującymi linkami:

Czy akceptujemy pliki Cookies od stron trzecich?

Pliki Cookies z zewnętrznych stron internetowych mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika i mają na celu personalizację i/lub dostosowanie treści (w tym reklamy), która może być udostępniana użytkownikowi podczas przeglądania stron. W zależności od stron możliwe jest przechowywanie różnych rodzajów plików Cookies stron trzecich, w tym:

 • Treści sieci społecznościowych: na naszych stronach możemy publikować treść z sieci społecznościowych. W związku z tym przeglądanie tych treści na naszych stronach może wiązać się z zachowaniem pliku Cookie z danej sieci społecznościowej na urządzeniu użytkownika. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z polityką w zakresie plików Cookies danej sieci społecznościowej.
 • Flash: Pliki typu Flash Cookies to pliki zachowywane przez oprogramowanie Flash. To narzędzie jest często stosowane jako rozszerzenie przeglądarki internetowej do celów wyświetlania obiektów dynamicznych, takich jak animowane grafiki lub pliki video. W związku z tym korzystanie z tej aplikacji może wiązać się z instalacją plików Flash Cookies. Zapraszamy do zapoznania się z polityką w zakresie plików Cookies na stronie www.adobe.com.

Czy umieszczamy pliki Cookies na stronach zewnętrznych?

Możemy umieszczać pliki Cookies na stronach internetowych naszych partnerów zawierających reklamy naszych marek i/lub produktów. Te pliki Cookies służą głównie przedstawieniu odpowiedniej treści użytkownikom, zgodnie z ich zainteresowaniami, a także ocenie przeglądania naszych treści (w tym reklam).

Jakie pliki Cookies są stosowane na stronie?

Status cookie Nazwa cookie Cel Natura Opis
(pracujący) Tożsamość Identyfikacja Funkcjonalny (Obowiązkowe) Identyfikacja użytkownika po zalogowaniu
(niepracujący) Google Analytics Zachowanie na stronie Analityka (Opcjonalne) Cookie_utma nadaje unikalnemu użytkownikowi identyfikator, która zapobiega duplikacji jego zapisu.
(pracujący) Addthis.com Łączy z sieciami społecznościowymi Wtyczki społecznościowe (Opcjonalne) Ten Cookie jest ustawieniem firmy AddThis dostarczającej butony Social Media.
(pracujący) Doubleclick.net Ocena wpływu reklamowego Reklamy (Opcjonalne) Ten Cookie jest używany do zrozumienia jak zachowują się użytkownicy Internetu w stosunku do kampanii reklamowych. Pozwala on zrozumieć i ocenić kliknięcia w reklamy aby ulepszyć nasze oferty.
(pracujący) Cookie dla "koszyka zakupów" Formatowanie porządkowe Tworzenie koszyka zakupów (Obowiązkowe) Ten Cookie jest używany w celu zapamiętywania wyborów użytkownika podczas tworzenia koszyka zakupów aby umożliwić walidację podczas procesu zamówienia.